Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP


De consument heeft het recht aan Y' Beauty Bar mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
 
Ondernemingsgegevens :
Y' Beauty Bar
Van audenhovestraat 3a
3300 Hakendover
y.beauty.bar@hotmail.com
BE0673.882.259

Artikel 1: Algemene bepalingen 

De elektronische webwinkel Y' Beauty Bar met maatschappelijke zetel te Van audenhovestraat 3a in Hakendover, BTW BE0673.882.259 biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen. 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen en elke aankoop die de klant plaatst. 

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 


Artikel 2: Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 


Artikel 3: Aanbod 

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. 
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). 

Paws Boutique is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Paws Boutique is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Y' Beauty Bar

Y' Beauty Bar is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, of de leveringen te splitsen. 


Artikel 4: Online aankopen 

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen. 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Y' Beauty Bar. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 
 
- via bancontact 
 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Y' Beauty Bar. 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud vanPaws Boutique te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 


Artikel 6: Sancties voor niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Paws Boutique beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling, vanaf de datum van de wanprestatie, van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 
Onverminderd het voorgaande behoudt Paws Boutique zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 


Artikel 7: Klachten 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. 


Artikel 8: Garantie 

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) 
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. 
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. 
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

b. Algemeen 
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Y' Beauty Bar . 

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. 
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

De garantie is niet overdraagbaar. 


Artikel 9: Verzakingstermijn 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : 
De consument heeft het recht aan Paws Boutique mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Y' Beauty Bar. 
 
Goederen dienen ons per koerier (Bpost,Dpd,..) te worden terugbezorgd. 
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Zullen in geen geval worden teruggenomen: 
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen 
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd 
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt 
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden 
- artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld. 


Artikel 10: Privacy 

Voor artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt, verbindt Y' Beauty Bar zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Y' Beauty Bar toe te sturen. Wenst u ook informatie via e-mail te ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Y' Beauty Bar bewaren, op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Paws Boutique uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: y.beauty.bar@hotmail.com

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Y' Beauty Bar heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 
Paws Boutique respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Paws Boutique ter consultatie, wijziging of verwijdering. 
De website van Y' Beauty Bar maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. 
Y' Beauty Bar houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op y.beauty.bar@hotmail.com


Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking 

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Y' Beauty Bar om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 12: Y' Beauty Bar Klantendienst 

De klantendienst is bereikbaar via e-mail op y.beauty.bar@hotmail.com


Artikel 13: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Y' Beauty Bar. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Y' Beauty Bar kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 


Artikel 14: Bewijs 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 15: Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die de klant ons verstrekt, worden als vertrouwelijk beschouwd en worden uitsluitend bewaard en verwerkt in het kader van de relatie tussen de klant en ons.  Zij worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden zonder de voorafgaande goedkeuring van de klant.

De gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan een partner die tussenkomt in het kader van onze wettelijke verplichtingen of die betrokken is bij de verwerking van de transactie met de klant (bijvoorbeeld: onze boekhouder, een leverancier, een onderaannemer…).

Wij verbinden ons ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om te vermijden dat derden zonder toelating toegang zouden hebben tot de persoonlijke gegevens die u ons hebt medegedeeld.

De klant heeft altijd de mogelijkheid om kennis te nemen van deze persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben en te vragen om deze aan te passen of te verwijderen, voor zover dit mogelijk is met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen inzake de bewaring van gegevens betreffende handelstransacties.  Voor alle inlichtingen over dit onderwerp kunt u uw vragen sturen naar onze maatschappelijke zetel.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.

Artikel 17: Onlinebeslechting van geschillen

Voor onlinebeslechting van geschillen: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/odr-informatie-ondernemingen-vrije-beroepen.pdf

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
Aan Y' Beauty Bar 
Van audenhovestraat 3a
3300 Hakendover
-
y.beauty.bar@hotmail.com  :
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.